ความเป็นมาของอาคารชุด

ด้วยเหตุว่าปัญหาเกี่ยวกับที่พักอาศัยภายในเขตเมืองได้เพิ่มทวีเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการเพิ่มของปริมาณประชาชนอย่างรวดเร็ว แล้วก็มีการย้ายถิ่นจากต่างจังหวัดสู่ในเมืองเพื่อเข้ามาหางานทำเพิ่มมากขึ้น ปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในจังหวัดกรุงเทพ ซึ่งก่อความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชนที่อยู่ตามปริมณฑล แต่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาทำงานในเมืองอย่างมาก และปัญหาที่ดินในเขตเมืองมี ราคาสูงโดยเฉพาะในย่านธุรกิจทำให้มีความสำคัญทีต้องสร้างอาคารให้สูงขึ้น เพื่อการใช้ที่ดินในเขตเมือง ได้รับประโยชน์คุ้มทั้งยังรัฐบาลเองก็ได้ เล็งเห็นผลดีในระบบอาคารชุดซึ่งได้ใช้และประสบความสำเร็จมาแล้วในต่าง ประเทศ ก็เลยได้คิดเริ่มที่จะนำระบบเจ้าของคอนโดมิเนียมมาบังคับใช้เป็นข้อบังคับซึ่ง สอดคล้องกับนโยบายของการเคหะแห่งชาติที่ต้องการข้อบังคับอาคารชุดเพื่อผู้ เช่าซื้อตึกแฟลตของการเคหะแห่งชาติได้เจ้าของในตึกแฟลตนั้นและก็จะต้อง การจะตัดภาระเรื่องการดูแลรักษาตึกแฟลตเหล่านั้นด้วย

Read more